Tuesday, September 13, 2011

BAHASA MELAYU KLASIK

Bahasa Melayu Klasik

Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting:
• Zaman kerajaan Melaka
• Zaman kerajaab Acheh
• Zaman kerajaan Johor-Riau
Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel.
Ciri-ciri bahasa klasik:
• ayat: panjang, berulang, berbelit-belit.
• banyak ayat pasif
• menggunakan bahasa istana
• kosa kata klasik: ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih)
• banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): sebermula, alkisah, hatta, adapun.
• ayat songsang
• banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah''

KESANTUNAN BERBAHASA

RETORIK

WACANA

LARAS BAHASA

VARIASI BAHASA

DINAMIKA BAHASA MELAYU 
Variasi Bahasa 
Berikut adalah beberapa istilah yang mewujudkan variasi atau kepelbagaian bahasa Melayu. 
Variasi bahasa Kepelbahagaian bahasa yang ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan, kosa kata dan tatabahasa. 
Dialek Merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh oleh pengguna dalams esuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . Variasi bahasa ii dikenali sebagai dialek. 

Idiolek - Variasi bahasa yang khusus berkaitan dengan individu. Merupakan kelainan penggunaan bahasa pada peringkat individu. 
Perbezaan paling ketara ialah dari segi sebutan dan lagu sebutan. 
Keadaan ini berlaku kerana perbezaan alat sebutan seperti kecacatan atau tabiat penyebutan kerana pengaruh rakan atau seisi keluarga. 
Dialek kawasan Variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. Dikaitkan dengan rumpun banasa Austronesia, cabang Nusantara. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina, Sumatera, jawa, Kalimantan dan sebagainya. 
Bahasa Melayu termasuk dalam golongan Sumatera bersama-sama dengan bahsa Batak, Acheh, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut. 
Umumnya bahasa Melayu merangkumi Bahasa Malaysia di Malaysia, Bahasa Indonesia di Indonesia, Bahasa Melayu di Brunei dan Singapura. Walaupun namanya berbeza, ia merupakan dialek bagi bahasa Melayu. 
Dialek sosial Dikaitkan dari segi penggunaan, iaitu bahasa mungkinberbeza mengikut kumpulan sosial dan situasi yang digunakan. Misalnya, dalam majlis rasmi, orang akanmenggunakan bahasa-bahasa yang formal. Varisi-variasi ini yangbrkiatand enan dialek sosial, dikatakan sebagai dialek sosial. 
Oleh itu, bahasa Melayu secara umumnya dapat dibahagikan kepada tiga jenis variasi, iaitu idiolek, dialek kawasan atau loghat, dialek sosial. 
Perhubungan antara ketiga-tiganya dapat digambaran melalui skema rajah yang berikut: 
Berdasarkan konteks yang umum, pengunaan bahasa dapat dibahagikan kepada bahasa formal dan tak formal. 
Contoh bahasa formal - Bahasa Baku dan Bahasa Diraja atau Bahasa Istana. 
Contoh bahasa tak formal - Bahasa mesra, bahasa slanga, bahasa basahan, bahasa pasar, bahasa halus, bahasa kasar, bahasa dialek dan sebagainya. 
Bahasa formal dan bahasa tak formal dapat dibezakan dengan membandingkan ragam bahasa bebas dan bahasa terkawal, dan ragam bahasa mesra dan bahasa formal. 

Ragam Bahasa Bebas 
Ayat yang tidak gramatis. 
Tidak mementingkan aspek sebutan, intonasi, pilihan perkataan, struktur ayat, dan tatabahasa. 
Contoh: You ni betullah degil sangat. I dah warning you banyak kali, tapi you masih hendak ke tempat tu. 
Menggunakan ragam bahasa bebas, iaitu tidak memeningkan sebutan, intonasi, pilihan kata, nahu dan sebagainya. 
Penggunaan gelaran yang tidak lengkap 
Bahasa Slanga 
Bahasa tidak rasmi, tidak baku. 
Dianggap lebih rendah tarafnya daripada bahasa standard. 
Menggunakan kata-kata remaja seperti brader, pakwe, mengancam, sekeh, boring. 

Bahasa Basahan 
Juga disebut sebagai bahasa kolokial. 
Za'aba menggelar bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. 
Merupakan bahasa pertuturan harian dalam konteks tidak rasmi. 
Terdapat tiga jenis perbezaan antara bahasa baku dengan bahasa basahan, iaitu: 
(a) perkataan berbeza untuk makna yang serupa 
Bahasa Baku Bahasa Basahan 
mengapa kenapa 
bagaimana macam mana 
sedang tengah 
(b) bentuk kependekan 
Bahasa Baku Bahasa Basahan 
hendak nak 
tidak tak 
sudah dah 
(c) perubahan bunyi 
Bahasa Baku Bahasa Basahan 
ambil ambik 
kecil kecik 
pula pulak 
Bahasa Pasar 
Bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa bukan Melayu 
Pelat penyebutan dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. 
Tidak gramatis dengan mengabaikan hukum DM dan penggunaan penjodoh bilangan. 
Contoh: Pengunaan Gua menggantikan saya (ganti diri orang pertama) dan `lu' (ganti diri nama kedua). 
Menggunakan banyaks ebagai kata penguat, contoh: banyak cantik. 
Kerap menggunakan perkataan `punya' , contoh: dia punya barang, apa punya budak. 
Bahasa Halus 
Bahasa halus wujud kerana pertimbanag terhadap orang yang dilawan bertutur. Kedudukan, pangkat, umur dan keakraban orang yang dilawan bertutur mempengaruhi pemilihan perkataan dan kataganti nama. 
Bahasa halus juga ada kalanya digunakan dalam surat menyurat apabila kata-kata yang bersopan digunakan. 
Kata ganti nama diri merupakan ciri-ciri yang penting, seperti penggunaan anakanda, ayahanda, adinda, kekanda, bonda dan nenda. 
Bahasa kiasan dan peribahasa digunakan dengan meluas untuk menyatakan sesuatu secara halus atau tidak berterus terang. 
Contoh: Buang air besar, berbulan madu, berbadan dua. 
Berikut diturunkan beberapa contoh: 
Bahasa Basahan Bahasa Halus 
kencing Buang air kecil 
berak Buang air besar 
mengandung/bunting Berbadan dua 
kubur makam 

Bahasa Kasar 
Bahasa yang dhamburkan dengan mengikut perasaan. Kata-kata esat ialah contoh bahasa kasar seperti bangang, bodoh, tak berotak dan sebagainya. 
Ada pihak yang mengatakan perkataan jantan dan betina, jika ditujukan kepada manusia juga tergolong dalam bahasa kasar. 
Bagaimanapun, kesannya kepada orang lain adalah subjektif, kerana adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan atau bahasa cakap mulut di kawasan yang lain. Misalnya perkataan celaka diaggap kesat di Selangor, tetapi dianggap biasa di Melaka. 
Dialek 
variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. 
Dialek ditentukan oleh fakor geografi dan sosial. 
Dialek berbeza dari segi: 
a. Sebutan 
Contoh: Perkataan ``air'' disebut dalam pelbagai dialek seperti ayaq, ayo. 
b Gaya lagu bahasa 
Contoh: Dialek Perak biasanya mempunyai sebutan yang lebih laju daripada Negeri Sembilan. 
c. Tatabahasa 
Contoh: penggunaaan imbuhan per- dan -kan. 
perbesar (dialek Kedah) dan besarkan (dialek Johor). 
(d) Kosa kata 
Contoh: bewoh (dialek Kelantan bermaksud kenduri) 
(e) kata ganti diri 

Contoh ambo (dialek Kelantan bermaksud saya) 

Hang (dialek utara bermaksud kamu) 

UNSUR-UNSUR ASING DALAM BAHASA MELAYU

Unsur-unsur Asing Dalam Bahasa Melayu 


Peminjaman usur-unsur bahasa (terutamanya perkataan) bahasa asing merupakan kelaziman. 
Terdapat unsur-unsur asing dalam bahasa Melayu. 
a. Tiada perkataan dalam bahasa Melayu dan keperluan memebrikan nama am atau khsusu kepada benda, perkara (fenomena) 
b. Perkataan bahaas melayu belum ada yang dapat menepati maksud semantik bahasa asing. 
c. Kegemaran menggunakan bahasa asing. 
d. Perkataan asing sesuai dan kelihatan lebih bergaya berbanding bahasa Melayu sedia ada yang mungkin sudah lapuk, atau kerana sikap mengaggungkan bahasa asing .Misalnya matematik menggantikan ilmu hisab. 

Peminjaman unsur asing oleh bahasa Melayu dapat dilihat dari segi peminjaman: 
a. huruf atau sistem tulisan 
b. bunyi-bunyi 
c. imbuhan 
d. kosa kata sepertiperkataan, istilah, dan peribahasa asing, dan 
e. struktur ayat. 

Jenis-jenis peminjaman 

a. peminjaman tulen (matematik, bonus) 
b. peminjaman kacukan (kasut but) 
c. peminjaman pemerian (kapal selam, kapal terbang, peluru meriam) 
d, peminjaman dialek Igmpar (dialek Pulau Pinang). 
e. peminjaman kuno (purnama) 
f. peminjaman berpindah (vokal/vowel) 

Susur galur peminjaman kata-kata adalah seperti berikut: 
Sanskrit - Arab - Indonesia - Inggeris 

Bunyi-bunyi Asing 

Daripada bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Melayu, memang terdapat pinjaman daripada bahasa-bahasa Arab, Inggeris dan sanskrit. 
Daripada bahasa Sanskrit, kita dapati bunyi seperti /sy/ dan /sw/ seperti dala perkataan syurga, swadaya, swasta, swalayan dan swasenyawa. 
Daripada bahasa Arab dan Parsi terpahat pula, terdapat bunyi-bunyi seperti dalam jadual di bawah. Bunyi /sy/ yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit diperteguh dengan meminjamnya daripada bahasa Arab dan Parsi pula. 

Bunyi Contoh Perkataan 
/sy/ syarikat, syamsiah, syarak, isyarat, isyak 
/kh/ khabar, khadam, khas, bakhil, tarikh 
/gh/ ghairah, ghalib, ghazal, maghrib 
/f/ fakir, fitrah, tafsir, tafahus, mualaf 
/dh/ darab, darurat, kadi, fardu, haid (bunyi ini dilambangkan dengna huruf d) 
/z/ zalim, zaman, wazir 
/th/ sabit, selasa, isnin, misal, hadis (disebut sebagai `s') 
/q/ qari, qadim, furqan 

Daripada bahasa Inggeris (atau bahasa-bahasa Eropah lain) bahasa Melayu telah meminjam bunyi-bunyi seperti berikut (lihat jadual): 

Bunyi Contoh Perkataan 

/f/ fasa, fokus, kafe, sofa lif, staf 
/v/ vaksin, vakum, novel, televisyen 
/sy/ syampu, syif, televisyen, kusyen 
/z/ zip, zon, dozen, gazet 

Imbuhan Asing 
Bahasa Melayu juga telah meminjam imbuhan asing daripada tiga sumber bahasa, iaitu bahasa Sanskrit, Arab-Parsi, dan Inggeris-Eropah. 
Imbuhan yang dipinjam terdiri daripada awalan dan akhiran. Lihat jadual di bawah. 
Sumber Jenis Imbuhan Imbuhan Contoh Perkataan 
Sanskrit awalan maha- maharaja, mahaguru, mahasiswa 

pra- prakata, prasangka, prauniversiti 
tata- tatacara, tatarakyat, tatasusila 
swa- swasta, swadaya, swalayan 
eka- ekabahasa, ekafungsi, ekanada 
dwi- dwibahasa 
panca- pancaindera, pancalogam,. 
akhiran -man seniman, budiman 
-wan karyawan, hartawan 
-nita biduanita 
-wati seniwati, angkasawati 

Arab-Parsi Awalan bi- binomial, biadab, bimormal 


Akhiran -i abadai, insani, akhiri 
-wi duniawi 
-iah ilmiah 
-in hadirin 
-ah ustazah 
-at hadirat 

Inggeris-Eropah Awalan anti- antibiotik, anti-Yahudi 
pro- prokerajaan, pro-Amerika 
poli- poliklinik 
auto- autonomi, autograf 
sub- subgolongan, subbidang 
supra- supranasional, suprakelas 
Akhiran -al klinikal, kritikal, praktikal 
-isme idealisme, nasionalisme 

Pengaruh Bahasa Inggeris 
Aspek Pinjaman 
Kosa kata: lokap, komen, polis, saman, notis, doktor, warden, bas, lori, kelas, sarjan, lesen, tenis, elaun, aiskrim, opera, motokar, radio, reformasi, demokrasi, nepotisme, teknologi, sains, komputer. 
Pinjaman Nahu 
Kopula/kata pemeri: Ialah dan adalah (is) 
Pinjaman Peribahasa: Beban kerja (work load), bulan madu (honey moon), ulat buku (book worm), hitam putih (black and white), di mana ada kemahuan di situ ada jalan (where there's a will there's a way). 

BAHASA MELAYU MODEN

BAHASA MELAYU MODEN

Bermula pada abad ke-19. Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden.
Sebelum penjajahan Beritish, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam.
Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan.
Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara. 

BAHASA MELAYU KLASIK

BAHASA MELAYU KUNO

Bahasa Melayu Kuno 

Merupakan keluarga bahasa Nusantara 
Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. 
Penuturnya di Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera. 
Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana: 
• Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. 
• Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat 
• Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. 
Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. 
Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana: 
• Pengaruh agama Hindu 
• Bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi. 
• Sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. 

Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa: 
• Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M) 
• Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M) 
• Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M) 
• Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M) 

Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri. 

Ciri-ciri bahasa Melayu kuno: 
• Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit 
• Susunan ayat bersifat Melayu 
• Bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan) 
• bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan)
• Awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas) 
• Awalan di- ialah ni- dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat - niparwuat) 
• Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta) 
• Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha, saya: sahaya) 

Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik 

Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13. 
Selepas itu, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan. 

Terdapat tiga batu bersurat yang penting: 
a. batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356) 
• ditulis dalam huruf India 
• mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit. 
• bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7. 
b. Batu bersurat di Minye Tujuh, Acheh (1380) 
• masih memakai abjad India 
• buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmat 
c. batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387) 
• ditulis dalam tulisan Jawi 
• membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. 

Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan. 

ASAL-USUL BAHASA MELAYU
Asal Usul Bahasa Melayu 

Asal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan. 
Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti mana berikut: 
1. Catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. 
Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. 
2. Ada yang mempercayai kerajaan Mo-lo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera , daripada sebatang sungai yang deras alirannya, iitu Sungai Melayu. 
3. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. 
4. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. 

Asal Usul Bangsa Melayu 

Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan. 
Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto. 
Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi) 
Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera. 
Kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro 
Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum Massihi. 
Keturunannya orang Melayu di Malaysia 
Dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto. 
Bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam. 
Bilangan lebih banyak daripada Melayu Proto. 
Menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara. 
Orang ini, kumpulan pertama dan kedua, dikenali sebagai Austronesia. 
Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini. 
Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (rujuk carta alir di atas). 
Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut. 

Perkembangan Bahasa Melayu 

Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu: 
• Bahasa Melayu Kuno, 
• Bahasa Melayu Klasik dan 
• Bahasa Melayu Moden. 

Sunday, September 11, 2011

Nota BM 1 STPM


SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

Asal Usul Bahasa Melayu
Asal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan.
Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti mana berikut:
1. Catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi.
Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China.
2. Ada yang mempercayai kerajaan Mo-lo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera , daripada sebatang sungai yang deras alirannya, iitu Sungai Melayu.
3. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi.
4. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan.

Asal Usul Bangsa Melayu

         Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan.Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto.Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi)Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera.Kupulan kedua dikenali sebagai Melayu DeutroBerpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum Massihi.Keturunannya orang Melayu di Malaysia.Dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto. Bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam.Bilangan lebih banyak daripada Melayu Proto.
            Menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara.Orang ini, kumpulan pertama dan kedua, dikenali sebagai Austronesia.Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini.Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (rujuk carta alir di atas).Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

Perkembangan Bahasa Melayu

Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu:
• Bahasa Melayu Kuno,
• Bahasa Melayu Klasik dan
• Bahasa Melayu Moden.